FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

ADMITERE

Programe de studii

Vezi programele de studii.

Află detaliile

Înscriere online

Platforma de înscriere online.

Accesează

Rezultate admitere

Vezi rezultatele admiterii la licență, masterat sau doctorat.

Vezi rezultatele

Informații pentru admitere Licență

Ofertă educaţională - sesiunea vară 2024

Calendar admitere licență sesiunea de vară 2024 - 2025

Metodologie admitere licență 2024 - 2025

Ghidul candidatului pentru înscrierea online 2024 - 2025

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

2024-2025

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg) :

 • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2023) sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • cartea de identitate/paşaport
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • adeverinţa medicală, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.

Candidații care optează la înscriere pentru locurile speciale vor încărca suplimentar documentele care atestă încadrarea în categoria menționată, așa cum se precizează în metodologia de admitere.

  TAXE AN UNIVERSITAR 2024-2025

Taxa de înscriere pentru toate programele de licență (IF și ID): 100 de lei / opțiune

Exemplu de calcul pentru 3 programe alese: 3*100=300 de lei !

Taxă şcolarizare IF – anul I studii universitare de licență: 3400 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare se acordă o reducere de 400 de lei)

Taxă şcolarizare ID/IFR - anul I studii universitare de licență: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare se acordă o reducere de 400 de lei)

Taxa de înscriere se poate achita astfel:

a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.

b) Casieria Universității Petrol-Gaze din Ploiești sau la punctele de încasare deschise din cadrul universității.

b) Ordin de plată sau transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Cod fiscal: 2844790

• Cod IBAN:

RO52TREZ52120F330500XXXX (Trezoreria Ploiesti)
RO70RNCB0205044868940001 (BCR)

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere

• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata

• Inițiala tatălui

• Facultatea aleasă pentru înscriere

• Programul de studii

• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca în aplicația de înscriere!

 

Image

INGINERIE MECANICĂ

Utilaje petroliere și petrochimice90 locuri

4 ani / IF

INGINERIE MECANICĂ

Ingineria designului de produs60 locuri

4 ani / IF

INGINERIE ELECTRICĂ

Electromecanică60 locuri

4 ani / IF

INGINERIA SISTEMELOR

Automatică şi informatică aplicată60 locuri

4 ani / IF

Automatică şi informatică aplicată75 locuri

4 ani / IFR

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Calculatoare60 locuri

4 ani / IF

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Inginerie economică în domeniul mecanic 60 locuri

4 ani / IF

Inginerie economică în domeniul mecanic60 locuri

4 ani / ID

Informații pentru admitere Master

Metodologie admitere 2024 - 2025

Ghidul candidatului pentru înscrierea online 2024 - 2025

 
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
2024-2025

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de disertație, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg):

 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă); absolvenţii promoţiei 2023 cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată;
 • copie după cartea de identitate/paşaport;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 • certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a facultății până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test on-line, care se va susține în perioada admiterii.
Candidații care optează la înscriere pentru locurile speciale vor încărca suplimentar documentele care atestă încadrarea în categoria menționată, așa cum se precizează în metodologia de admitere.
 
 TAXE AN UNIVERSITAR 2024-2025
 

 Taxa de înscriere pentru toate programele de master: 100 de lei / opțiune

Exemplu de calcul pentru 3 programe alese: 3*100=300 de lei !

Taxă şcolarizare IF - anul I studii universitare de masterat pentru studenții români: 3600 lei/an (la achitarea integrală a taxei de școlarizare se acordă o reducere de 400 de lei)

Taxa de înscriere se poate achita astfel:

a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.

b) Casieria Universității Petrol-Gaze din Ploiești sau la punctele de încasare deschise din cadrul universității.

b) Ordin de plată sau transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

• Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

• Cod fiscal: 2844790

• Cod IBAN:

RO52TREZ52120F330500XXXX (Trezoreria Ploiesti)
RO70RNCB0205044868940001 (BCR)

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă admitere

• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata

• Inițiala tatălui

• Facultatea aleasă pentru înscriere

• Programul de studii

• Forma de învățământ (IF)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca în aplicația de înscriere!

 

 

Anunț important!!!
Admiterea la ciclul de studii universitare de master pentru Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică se realizează ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ (Septembrie 2024). 

Bibliografie selectivă pentru examenul de admitere la studii universitare de masterat.

Domeniul Ingineria Sistemelor                                       Domeniul Inginerie Mecanică

Achizitia si prelucrarea datelor                                          Mecanică

Arhitectura Calculatoarelor                                                Bazele Proiectării Proceselor Tehnologice

Elemente de Automatizare                                                 Managementul Producției și al Proiectelor

Teoria Sistemelor                                                                Știința și Ingineria Materialelor

INGINERIE MECANICĂ

Managementul riscului şi ingineria fiabilității utilajului petrolier şi petrochimic40 locuri

1,5 ani / IF

Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic (E)30 locuri

1,5 ani / IF

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor40 locuri

1,5 ani / IF

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier40 locuri

1,5 ani / IF

INGINERIA SISTEMELOR

Automatizări avansate50 locuri

1,5 ani / IF

Rezultate Admitere

LICENȚĂ

MASTER

Sesiunea IULIE

Sesiunea SEPTEMBRIE