FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

ADMITERE

Programe de studii

Vezi programele de studii.

Află detaliile

Înscriere online

Platforma de înscriere online.

Accesează

Rezultate admitere

Vezi rezultatele admiterii la licență, masterat sau doctorat.

Vezi rezultatele

Informații pentru admitere Licență

Ofertă educaţională 2022 - 2023  Calendar admitere licență 2022 - 2023

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg):

 • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia anului curent) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă (faţă/verso);
 • buletinul/cartea de identitate în copie;
 • certificatul de naştere în copie simplă;
 • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
 • adeverinţa medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos pentru admitere la studii universitare”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
 
Image

INGINERIE MECANICĂ

Utilaje petroliere și petrochimice90 locuri

4 ani / IF

INGINERIE MECANICĂ

Ingineria designului de produs60 locuri

4 ani / IF

INGINERIE ELECTRICĂ

Electromecanică60 locuri

4 ani / IF

INGINERIA SISTEMELOR

Automatică şi informatică aplicată60 locuri

4 ani / IF

Automatică şi informatică aplicată75 locuri

4 ani / IFR

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Calculatoare60 locuri

4 ani / IF

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Inginerie economică în domeniul mecanic 60 locuri

4 ani / IF

Inginerie economică în domeniul mecanic60 locuri

4 ani / ID

Informații pentru admitere Master

Ofertă educaţională 2022 - 2023

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line sau să depună, sub semnătură proprie, într-un dosar plic (unic), următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă (faţă/verso). Nu sunt acceptate documente originale plastifiate;
 2. diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate.
 3. Absolvenţii promoţiei anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie simplă;
 4. copie după cartea de identitate/paşaport, scanată sau în copie simplă; e. certificat de naştere, scanat sau în copie simplă;
 5. certificat de căsătorie, scanat sau în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 6. adeverinţă medicală, scanată sau în copie simplă, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 7. 3 (trei) fotografii 3x4 cm sau o fotografie digitală portret, în format .jpg;
 8. certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a facultății sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test on-line, care se va susține în perioada admiterii.

 

Anunț important. Admiterea la ciclul de studii universitare de master, pentru Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, se realizează ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ (septembrie).

 

Bibliografie selectivă pentru examenul de admitere la studii universitare de masterat.

Domeniul Ingineria Sistemelor                                        Domeniul Inginerie Mecanică

Achizitia si prelucrarea datelor                                           Mecanică

Arhitectura Calculatoarelor                                                Bazele Proiectării Proceselor Tehnologice

Elemente de Automatizare                                                 Managementul Producției și al Proiectelor

Teoria Sistemelor                                                                Știința și Ingineria Materialelor

INGINERIE MECANICĂ

Managementul riscului şi ingineria fiabilității utilajului petrolier şi petrochimic50 locuri

1,5 ani / IF

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor50 locuri

1,5 ani / IF

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier50 locuri

1,5 ani / IF

INGINERIA SISTEMELOR

Automatizări avansate50 locuri

1,5 ani / IF

Rezultate Admitere

LICENȚĂ

MASTER

Sesiunea IULIE

Sesiunea SEPTEMBRIE