Proces de Invatamant

 

Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă  au fost elaborat conform normelor legale în vigoare si standadelor ARACIS, ţinând seama de cerinţele procesului Bologna, cât şi de necesitatea asigurării unui nivel de cunoştinţe optim cerute pe piaţa muncii în domeniul financiar.

Planurile de învățământ ale programelor de studii sunt actualizate periodic de conducerea facultăţii, variantele actuale fiind  analizate şi aprobate în şedinţele Consiliului Facultăţii Inginerie Mecanică şi Electrică.

Planurile de invăţământ valabile pentru anul universitar 2016-2017 este disponibil la avizierul si pe site-ul Facultăţii de Inginerie Mecanică și Electrică http://ime.upg-ploiesti.ro/licenta/planuri-de-invatamant-licenta, http://ime.upg-ploiesti.ro/master/planuri-de-invatamant-masterat.

Planurile sunt structurate pe patru ani, opt semestre, a câte 14 săptămâni, cu un număr mediu de 26 de ore de activităţi didactice pe săptămână pentru semestrele 1, 2, 4, 5,  6, 7, 8 şi 27 de ore de activităţi didactice pe săptămână pentru semestrul 3. Cele 14 săptămâni ale semestrelor 4 și 6 sunt urmate de câte 3 săptămâni de practică (30 ore/săpt.). Semestrelor 1 si 2 le corespund un număr de 31 de credite, semestrelor 3, 4, 5, 6, 7 le corespund 30 de credite, iar semestrului 8 un număr de 40 credite.  În semestrul 8 sunt 10 săptămâni de activitate didactică urmate de 4 săptămâni dedicate practicii de specialitate în vederea elaborării proiectului de diplomă și o săptămână pentru definitivarea și susținerea proiectului.

Planurile de învăţământ  cuprind discipline obligatorii, discipline de specialitate şi discipline complementare cu un conţinut corespunzător misiunii asumate.

Pentru stagiile de practică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică a încheiat convenţii de colaborare, în care sunt precizate: locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii din partea firmei. In plus, având în vedere specificul acestei specializării, au fost încheiate protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat cu agenți economici reprezentativi.

Practica se desfășoară conform Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii in cadrul programelor de studii de licenta sau masterat http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/1321/REGULAMENT%20PRACTICA%20UPG.pdf, acesta fiind elaborat cu respectarea Legii 258/2007 privind practica elevilor si a studentilor şi Ordinului nr. 3955 din 09/05/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat. Acest regulament este disponibil pe site-ul universității.

Fișele de disciplină sunt întocmite conform Ordinului MECTS nr 5703/2011 privind implementarea Cadrului Național al Calificărilor din Invățămantul Superior. Fișele de disciplina, întocmite de titularii disciplinelor şi aprobate în departamente.Din analiza fișelor de disciplină se constată corelarea competenţelor formulate cu misiunea asumată. Fișele de disciplină conţin obiectivele disciplinei, competențele, conţinutul activităților de curs si activități aplicative laborator sau seminar, respectivpentru activitatea de proiect, de modul de evaluare a cunoştinţelor şi bibliografia.

Toate fișele de disciplină au conţinutul corespunzător misiunii asumate, dar şi domeniului fundamental de studiu, fiind corelate cu domeniul corespunzător de studii de licenţă.

Activitățile didactice se desfășoară conform structurii anului universitar 2016-2017 aprobată de senatul UPG, informațiile fiind disponibile pe site-ul universității la adresa http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/3953/2016_2017_LICENTA_03.06.2017.pdf, dar și la avizierele facultății. Orarele sunt intocmite astfel incȃt să asigure buna desfașurare a procesului de invățământ, distribuirea echilibrată a orelor de curs si aplicații pe parcursul zilei si săptămânii.

Orarele sunt disponibile atat la avizierul cât si pe site-ul facultatii, putând fi astfel consultate oricând de studenți și de cadrele didactice (http://ime.upg-ploiesti.ro/licenta/orare-licentahttp://ime.upg-ploiesti.ro/master/orare-masterat).

        Programarea verificărilor și examenelor este afișată atat la avizierul cât și pe site-ul facultății fiind astfel respectate și prevederile Deciziei privind organizarea sesiunii de examene iarnă/vară.

EXAMENE DE DIPLOMA

  •  Examene de diploma Iulie 2017

 

ADMITERE 2017

Vara 2017

Toamna 2017

  • ANUNT PROGRAME MASTER 2017

  • ANUNT DATA EXAMEN ADMITERE MASTER 2017

  • Rezultatele concursului de admitere IME - Licenta
  • Rezultatele concursului de admitere IME - masterat Automatizari avansate
  • Rezultatele concursului de admitere IME - masterat IM

ANUNŢURI IMPORTANTE PENTRU STUDENŢI

Alegeri studenti AIA/C martie 2018

  • Alegeri partiale turul 2: 28 martie 2018, 8.00 - 12.00.
  • Urnele se gasesc la Secretariat IME

Simpozionul studentesc SCCSS 2017, Sectiunea Avansati

Simpozionul studentesc SCCSS 2017, Sectiunea Incepatori